SUSCRIPCIÓN AO BOLETÍN DE LIBRERÍA ABRENTE ON-LINE

Nombre
Apellidos
E-mail
Fecha Nacimiento
En cumprimento do establecido na L.Ou. 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Persoal, Librería Abrente infórmalle que os seus datos foron incorporados a un fichero automatizado coa finalidade de prestar e ofrecer os nosos servizos de Boletín Informativo. Os datos recolleitos son almacenados baixo a confidencialidad e as medidas de seguridade legalmente establecidas e non serán cedidos nin compartidos con empresas nin entidades alleas a Librería Abrente. Igualmente desexamos informarlle que poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación cancelación ou oposición a través dos seguintes medios: Por email a xosebangueses@gmail.com ou mediente comunicación escrita ao responsable legal do ficheiro: Librería Abrente, Rúa Montero Ríos 167, 36930 BUEU (Pontevedra):